CardPay($pin_card,$card_serial,$type_card,$_order_id,$client_fullname,$client_email,$client_mobile); if($rs->error_code == '00') { echo 'Thanh Toán Thành Công. Số tiền thanh toán là:' . $rs->amount; $security_conform = md5($rs->pin_card .'|'.$rs->card_serial); //Kiểm tra dư xl iệu $sotien = $rs->amount; $now = getdate(); // ngay gio $gio = $now["hours"] . ":" . $now["minutes"] . ":" . $now["seconds"].""; $ngay = $now["mday"] . "/" . $now["mon"] . "/" . $now["year"]; $sqlthem = ("insert into `KhachHang`(Ngay, Gio, SoDienThoai, SoTien, GhiChuThem) values('".$ngay."','".$gio."','".$sodienthoai."','".$sotien."','".$ghichuthem."')") or die(mysql_error()); $chay = mysql_query($sqlthem); if($chay) { echo ""; } } else { echo "
Gặp lỗi: ". $rs->error_message."
"; } } ?>
THANH TOÁN NHANH NẠP TIỀN QUẢNG CÁO VIP HOẶC BANER BẰNG THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI
Số Điện Thoại hoặc Email nhận mã VIP
Nhà mạng
Mã Số Nạp Tiền
Số Seri Thẻ
Ghi chú nếu có
 
Hướng dẫn
Hỗ trợ
0933725999
Bạn điền thanh toán tương ứng như thông tin trên.

Bạn có thể thực hiện thanh toán nhiều lần để cộng dồn đủ số tiền thanh toán theo bảng giá quảng cáo trên website.

Sau khi thanh toán chúng tôi sẽ liên lạc cấp mã cho bạn.